Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd: 23 oktober 2019

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN DE KOSTENMAATSCHAP Van der Eijk & Van de Weerd advocaten, GEVESTIGD TE DEN HAAG.

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Maatschap: de kostenmaatschap van zelfstandig gevestigde praktijken (op basis van kostendeling) ”Van der Eijk & Van de Weerd advocaten”, gevestigd te Den Haag en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder KVK nummer75658054. Iedere maat oefent zijn praktijk uit voor eigen rekening en risico als eenmanszaak, maar de maten treden wel op onder de gemeenschappelijke naam “Van der Eijk & Van de Weerd advocaten”;
 2. De (betrokken) advocaat: een advocaat van de kostenmaatschap Van der Eijk & Van de Weerd advocaten;
 3. Cliënt: de contractpartij van de advocaat die de opdracht aanvaardt;
 4. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en reiskosten als onder sub e, f en g bedoeld, die de betrokken advocaat voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen;
 5. Verschotten: de kosten, welke door derden aan de betrokken advocaat in rekening worden gebracht zoals griffierechten, deurwaarderskosten, leges;

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken advocaat aangegane

overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten. De cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden vanVan der Eijk & Van de Weerd advocaten. De algemene voorwaarden worden bij de opdrachtbevestiging verstrekt.

 

3. Opdracht

 1. Wanneer een cliënt aan de betrokken advocaat een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliënt en de betrokken advocaat pas tot stand nadat de advocaat deze heeft aanvaard. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard;
 2. Een opdracht wordt geacht aan de betrokken advocaat te zijn gegeven en uitsluitend door de advocaat te worden aanvaard. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door een of meer aan de maatschap verbonden advocaten onder diens verantwoordelijkheid;
 3. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen;
 4. De cliënt staat ervoor in aan de advocaat de juiste en volledige gegevens en bescheiden ter beschikking te stellen, ook indien deze oorspronkelijk niet van hem afkomstig zijn. Het is de cliënt toegestaan informatie anders dan door persoonlijke afgifte aan de advocaat ter beschikking te stellen. De advocaat kan echter in deze gevallen de geheimhouding van de verstrekte informatie niet garanderen en de cliënt accepteert dit risico;
 5. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

 

4. Declaraties/tarieven/voorschot

 1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met de verschotten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd;
 2. De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde uurtarief. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken, zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met de advocaat worden afgeweken. Het basisuurtarief bedraagt, behoudens afwijkende afspraken, euro 190,- exclusief BTW;
 3. De advocaat behoudt zich het recht voor het met de cliënt overeengekomen honorarium elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage;
 4. Verrichte werkzaamheden zullen maandelijks in rekening worden gebracht aan de cliënt;
 5. Naast het bepaalde in sub d is de advocaat steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van de depotstorting in een later stadium worden aangepast. Indien de cliënt nalaat het voorschot, dan wel de tussentijdse verhoging te betalen, heeft de advocaat het recht de uitvoering aan de opdracht op te schorten. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht;
 6. Indien in een bepaalde zaak de wederpartij wordt veroordeeld in de kosten, komt het bedrag van die kostenveroordeling de cliënt toe. Dit bedrag is in de regel niet gelijk aan het totaal van het honorarium dat cliënt aan de advocaat verschuldigd is. Een eventuele veroordeling van de cliënt in de kosten van de wederpartij staat eveneens los van het vorenstaande;
 7. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de cliënt komen;
 8. In Nederland is het advocaten niet toegestaan het no cure no pay beginsel te hanteren. Dergelijke afspraken, waarbij de advocaat slechts wordt betaald als hij de zaak wint, kunnen derhalve met Van der Eijk & Van de Weerd advocaten niet worden gemaakt. Indien de cliënt vragen over of bezwaren tegen de aan de cliënt toegezonden declaratie heeft, doet de cliënt er verstandig aan deze eerste aan de betrokken advocaat voor te leggen. De advocaat zal dan zoveel mogelijk opheldering verschaffen.

 

5. Betaling

 1. Betaling van de declaraties van de betrokken advocaat dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd;
 2. Indien na aanmaning betaling uitblijft, zijn er buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van euro 100,-. Ingeval van een gerechtelijke procedure is de cliënt alle daadwerkelijke gemaakte kosten rechtsbijstand verschuldigd en uitdrukkelijk niet de geliquideerde proceskosten;
 3. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder b bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom;
 4. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld onder lid 2, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op de schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat hij de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te  voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

 

6. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Van der Eijk & Van de Weerd advocatenis beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door de maten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Een kopie van de polis en de voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar;
 2. De in lid a omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de betrokken advocaat en/of zijn ondergeschikten;
 3. De cliënt vrijwaart de maatschap respectievelijk de betrokken advocaat tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt verricht terzake van de vrijwaring;
 4. Bij het inschakelen van derden zal de advocaat van tevoren met de cliënt overleggen en steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De advocaat is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.
 5. De advocaten van Van der Eijk & Van de Weerd advocaten hebben een gezamenlijke beroepsaanprakelijkheidsverzekering.

 

7. Derdengelden

Gelden die de betrokken advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich heeft, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer DerdengeldenVan der Eijk & Van de Weerd advocaten. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, worden over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

 

8. Archivering

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende een periode van zeven jaren na het einde van de zaak bewaard en staan tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door de advocaat teneinde het dossier uit het archief te lichten steeds ter beschikking van de cliënt.

 

9. Wijziging algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen (gedeeltelijk) eenzijdig door de betrokken advocaat worden gewijzigd, indien een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd, dan wel aanpassing is genoodzaakt vanwege wettelijke regelingen. De cliënt zal van de wijziging(en) schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 

10. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de overeenkomst van opdracht tussen de betrokken advocaat en de cliënt is Nederlands recht van toepassing;
 2. Alle geschillen verband houdend met de opdracht als bedoeld onder lid a worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, onverlet de mogelijkheid van de cliënt om in het kader van het advocatentuchtrecht tegen de betrokken advocaat te ageren.